Ochrana osobních údajů

Informace o osobních údajích dle GDPR

 

Firma PADOMI.CZ – Michal Paďour zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

Vaše Osobní údaje firma PADOMI.CZ – Michal Paďour zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

plnění smlouvy (dále také jako „Smlouva“)

marketing – na základě Vašeho odvolatelného souhlasu

Osobní údaje budou firmou PADOMI.CZ – Michal Paďour poskytnuty těmto třetím osobám:

osobám poskytujícím firmě PADOMI.CZ – Michal Paďour serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či které jsou jejími obchodními partnery;

kurýrní společnosti nebo České poště v případě odesílání zásilky, zásilek, za účelem jejich doručení;

pro účel plnění smlouvy také externí účetní firmě;

pro účel plnění smlouvy také mohou být poskytnuty externí advokátní kanceláři;

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Osobní údaje budou firmou PADOMI.CZ – Michal Paďour zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností firmy PADOMI.CZ – Michal Paďour podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení. Informace uchovávané na základě uděleného souhlasu budou zpracovávány po dobu 3 let od udělení souhlasu.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

Právo na přístup k Osobním údajům u firmy PADOMI.CZ – Michal Paďour, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení PADOMI.CZ – Michal Paďour, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může firma PADOMI.CZ – Michal Paďour požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat firmu PADOMI.CZ – Michal Paďour o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že firma PADOMI.CZ – Michal Paďour musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (IV) zpracování je protiprávní nebo (V) to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (I) popíráte přesnost Osobních údajů, (II) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (III) firma PADOMI.CZ – Michal Paďour již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (IV) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6., firma PADOMI.CZ – Michal Paďour může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytli firmě PADOMI.CZ – Michal Paďour se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby firma PADOMI.CZ – Michal Paďour tyto údaje předala jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u firmy PADOMI.CZ – Michal Paďour podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že firma PADOMI.CZ – Michal Paďour Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u firmy PADOMI.CZ – Michal Paďour elektronickou formou na e-mailové adrese info@padomi.cz.

Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

 

V případě, že bude firma PADOMI.CZ – Michal Paďour chtít užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. ; Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné  využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.